Sygdom

Sygemelding
Ved sygdom skal du meddele din arbejdsgiver senest ved din arbejdstids begyndelse, at du på grund af sygdom er forhindret at møde på arbejde.

Løn under sygdom
Du er berettiget til fuld løn under sygdom fra din første fraværsdag.

Sygesamtale

Rødovre Kommune har vedtaget retningslinier for sygdom og fravær. Af disse fremgår det blandt andet, at lederen skal afholde en omsorgssamtale inden 10 dages sygefravær inden for 6 måneder eller senest efter 3 sygemeldinger inden for 6 måneder for at afdække, om det er muligt at gøre noget aktivt for at nedbringe sygefraværet.

Du kan hente de gældende retningslinier på RK Intra eller hos din TR eller leder. Det er desværre pt ikke muligt at linke til dem.
(se endvidere linkene til højre om reglerne ved sygdom)

Sygedagpengeloves § 7 a, september 2022:

Arbejdsgivers opfølgning

(som i Rødovre Kommune bliver kaldt for en statussamtale).

§ 7 a. Arbejdsgiveren skal indkalde en sygemeldt lønmodtager til en personlig samtale om, hvordan og hvornår lønmodtageren kan vende tilbage til arbejdet. Samtalen skal holdes senest 4 uger efter den første sygedag.

Stk. 2. Giver sygdommen eller praktiske omstændigheder ikke mulighed for en personlig samtale, holdes samtalen så vidt muligt telefonisk. Lønmodtagerens manglende medvirken i samtalen har ikke konsekvenser for retten til sygedagpenge.

Stk. 3. Arbejdsgiveren har ikke pligt til at indkalde til samtale, hvis lønmodtageren er i opsagt stilling og fratræden sker inden 8 uger efter den første sygedag.

Stk. 4. Der kan ved kollektiv overenskomst eller aftale fastsættes retningslinjer for afholdelsen af de personlige samtaler, der er nævnt i stk. 1, herunder retningslinjer, der fraviger stk. 2, 1. pkt., og stk. 3.

Du kan finde den samlede lovtekst ude til højre.

Mulighedserklæring/friattest

Den tidligere varighedserklæring (kaldet lægeattest) er nu erstattet af enten en mulighedserklæring eller en friattest.
Mulighedserklæringen udarbejdes af arbejdstager og arbejdsgiver i fællesskab og efterfølgende af egen læge.
Friattesten minder meget om den tilligere varighedsattest (kaldet lægeattest).
Udgiften til begge typer attester skal din arbejdsgiver dække - evt. efter, at du har lagt pengene ud, hvor dit udlæg så efterfølgende udbetales sammen med lønnen.
(se linkene til højre om mulighedserklæring og friattest)

Sygdom i forbindelse med din ferie (se linket til højre)

VIGTIGT! Kontakt altid kredskontoret ved længerevarende sygdom.

 

Rødovre Kommunes sundhedsordning

Sundhedsordningen består er en række forskellige tilbud, som du kan bruge i forbindelse med din ansættelse i Rødovre Kommune. Kontakt din tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant eller skolens leder.