Arbejdsliv Psykisk arbejdsmiljø - sådan håndterer vi det i Rødovre

Mobning og chikane

Arbejdstilsynets definition på mobning: "Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem". Arbejdstilsynets definition på mobning: "Det er mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid - eller gentagne gange på grov vis - udsætter en eller flere personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem".

Rødovre Kommunes Retningslinjer i forhold til vold, mobning og chikane


Rødovre Kommune tolererer ikke vold, mobning eller chikane på arbejdspladsen.
Alle kommunens medarbejdere har ret til at blive behandlet med respekt og værdighed for at tilstræbe et arbejdsmiljø fri for vold, mobning og chikane.

Vold, mobning eller chikane på arbejdspladsen er ikke acceptabelt og er et fælles arbejdsmiljøproblem, aldrig et privatproblem. Som medarbejder har man altid ret til at sige fra overfor psykisk vold, mobning eller chikane mod en selv eller ens pårørende.

Det er vigtigt, at en medarbejder, der bliver udsat for vold, mobning eller chikane ikke oplever, at situationen bliver bagatelliseret. At blive udsat for direkte eller indirekte vold, mobning eller chikane kan være en traumatisk oplevelse, som kan give varige mén.

 


 Hvad er vold, mobning og chikane

Der er tale om vold, mobning og chikane, hvis en medarbejder udsættes for psykisk eller fysisk overgreb, krænkelser, trusler eller ydmygelser/krænkelser i arbejdsrelaterede sammenhænge. I sådanne tilfælde gælder denne politik. 

I forbindelse med vold og trusler er det den enkelte medarbejders oplevelse af handlingen, der er udgangspunkt for eventuel videre indsats. En handling kan derfor godt være vold eller trusler, selvom den, der krænker, ikke har et bevidst ønske om at krænke. 

Mobning og chikane hænger ofte sammen med en uløst konflikt på arbejdspladsen. Krænkelserne foregår typisk gentagne gange over tid, og opfattes nedværdigende af vedkommende.

 


 Hvad kan man gøre for at forebygge vold, mobning og chikane

De enkelte MED-udvalg skal tilpasse principperne i denne politik til forholdene på den enkelte arbejdsplads og sikre, at der er procedurer for, hvordan indsatsen lokalt kan forankres. 

MED-/arbejdsmiljøudvalget drøfter lokale procedurer med udgangspunkt i følgende spørgsmål:

Hvor stort/småt er problemet på vores arbejdsplads? Kender vi omfanget? Et godt redskab til at kortlægge problemets omfang er APV-spørgeskemaet vedrørende det psykisk arbejdsmiljø

Hvordan håndterer vi konkrete tilfælde/episoder af vold, mobning eller chikane? Hvilke roller har leder, medarbejdere, arbejdsmiljørepræsentanter? 

Hvordan registrerer vi episoder med vold, mobning og chikane? Registrering af hændelsesforløbet og konsekvenser heraf anvendes af arbejdsmiljøleder/-repræsentant til forebyggelse af fremtidige episode

Hvor tit skal vi følge op på episoder med vold, mobning og chikane samt drøfte forebyggede tiltag?

MED-/arbejdsmiljøudvalget registrerer episoder med vold, mobning og chikane og rapporterer én gang årligt gennem statusrapporten antal episoder med vold samt hvad arbejdspladsen har gjort for at undgå lignende episoder i fremtiden.

Arbejdspladsen skal endvidere vurdere risikoen for, at medarbejderne kan blive udsat for vold uden for arbejdspladsen, f.eks. hvis medarbejderen har beføjelser, der kan have en negativ betydning for borgeren.

 Arbejdspladsen er i den forbindelse forpligtet til at sikre, at forholdene på arbejdspladsen og tilrettelæggelse af arbejdet, i størst mulige omgang minimerer risikoen for vold uden for arbejdspladsen.

 

Log ind og læs mere på https://rkintra.rk.dk/personale